Vážení priatelia,

vybudovanie prípojky na verejné inžinierske siete vždy predstavuje pomerne zložitý administratívny aj technický problém. Ponúkame vám preto naše služby a skúsenosti ktoré poskytujeme v Žilinskom kraji.

Naše služby

Elektrické prípojky

Vyhotovíme Vám elektrickú prípojku od návrhu, vybavenia všetkých potrebných náležitostí, až po samotné práce podľa predpisu.

Plynové prípojky

Zemný plyn stále patrí medzi najlacnejšie sposoby vykurovania. Okrem bezpečia ponúka okamžitý tepelný výkon pre vaše spotrebiče.

Vodovodné prípojky

Zabezpečíme všetky kroky potrebné k vybudovaniu vodovodnej prípojky.

Kanalizačné prípojky

Ak je v dosahu verejná kanalizačná sieť, navrhneme Vám technické riešenie a napojenie na kanalizáciu.

Domy na kľúč

Rodinný dom v blízkosti Žiliny? Postavíme Vám domov na kľúč, alebo si vyberte z našej ponuky hotových domov.

Zatepľovanie

S nami zateplíte svoj dom raz a navždy!

Elektrické prípojky

Navrhneme Vám technické riešenie, projekt a jeho odsúhlasenie u SSE a následnú realizáciu zemných prác, osadenie elektromerového rozvádzača, uzemnenie rozvádzača, napojenie do skriniek SIL ktoré nám pripraví SSD, obsypy a zhutnenie cesty. Zabezpečíme aj zaasfaltovanie cesty. Elektrickú prípojku vyhotovíme za technických podmienok určených spol. SSD.

Ako na to?

 • Predložiť žiadosť o stanovenie bodov a podmienok napojenia na spol. SSD (je potrebné dokladovať List vlastníctva a mapku z katastra)
 • SSD stanoví technické podmienky pripojenia na základe ktorých vypracujeme projektovú dokumentáciu. SSD nepožaduje predkladanie projektovej dokumentácie od NN prípojky, zákazník – stavebník je však povinný mať vyhotovenú projektovú dokumentáciu v súlade s podmienkami SSD.
 • SSD do 30 dní vypracuje vyjadrenie k žiadosti (v ktorom stanoví podmienky pripojenia a určí miesto pripojenia do distribučnej sústavy) a Zmluvu o pripojení. Investor musí následne uhradiť poplatok za pripojenie na účet SSD.
 • Zrealizujeme elektrickú prípojku a vyhotovíme Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy)
 • Na SSD sa zasiela Čestné prehlásenie, ktoré nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača. SSD zasiela naspäť investorovi potvrdenie prijatia tlačiva a zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia najčastejšie prostredníctvom poistkovej SIL skrinky.
 • Odovzdáme technickú dokumentáciu objednávateľovi. Investor si vyberie dodávateľa elektriny a uzatvorí s ním Zmluvu o dodávke a distribúcií elektriny a SSD následne osadí elektromer.

* Priložte jednoduchú mapku s vyznačením hlavného trasy nn vedenia a plánovaným umiestnením elektromerového rozvádzača + všetku dokumentáciu ktorú k elektrickej prípojke máte (schválená žiadosť, vyjadrenia od SSD a.s..)

Plynové prípojky

Navrhneme Vám technické riešenie, projekt a jeho odsúhlasenie u SPP a následnú realizáciu zemných prác, napojenia na hlavné potrubie, osadenie meracej skrine, obsypy a zhutnenie cesty. Odovzdáme objednávateľovi a SPP. Plynovú prípojku vyhotovíme za technických podmienok určených distribútorom.

Ako na to?

 • Predložiť žiadosť o pripojenie na SPP a.s. (je potrebné dokladovať List vlastníctva a mapku z katastra)
 • SPP vystaví faktúru za pripojenie, ktorú je potrebné uhradiť. Následne SPP vystaví Zmluvu o pripojení, ktorej súčasťou je stanovenie technických podmienok pripojenia. Na ich základe ktorých vypracujeme projektovú dokumentáciu, zabezpečíme jej odsúhlasenie na SPP
 • K ďalšiemu postupu je potrebné vybaviť stavebné povolenie, rozkopové povolenie na príslušnom stavebnom úrade
 • Zrealizujeme prípojku plynu a vykonáme tlakovú skúšku a revíznu správu, geodetické zameranie a požiadame o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu
 • Odovzdáme technickú dokumentáciu na SPP
 • Investor si vyberie dodávateľa plynu a uzatvorí s ním Zmluvu o dodávke plynu a následne si podá Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla, pričom dokladuje revíznu správu a tlakovú skúšku od plynoinštalácie
 • Dodávateľ plynu zabezpečí investorovi montáž meradla do 5 pracovných dní od splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia

* Priložte jednoduchú mapku s vyznačením hlavného potrubia a plánovaným umiestnením plynomernej skrine a priložte všetku dokumentáciu ktorú ku plynovej prípojke máte (schválená žiadosť, vyjadrenia od SPP...)

Vodovodné prípojky

Navrhneme Vám technické riešenie, projekt a jeho odsúhlasenie u SEVAK a následnú realizáciu zemných prác, osadenie meracej šachty, napojenia na hlavné potrubie, obsypy a zhutnenie cesty. Zabezpečíme zaasfaltovanie cesty. Vodovodnú prípojku vyhotovíme za technických podmienok určených spol. SEVAK.

Ako na to?

 • Predložiť žiadosť o stanovenie bodov napojenia na spol. SEVAK a.s. (je potrebné dokladovať List vlastníctva a mapku z katastra)
 • SEVAK stanoví technické podmienky pripojenia na základe ktorých vypracujeme projektovú dokumentáciu, zabezpečíme jej odsúhlasenie na SEVAK
 • K ďalšiemu postupu je potrebné vybaviť stavebné povolenie, rozkopové povolenie na príslušnom stavebnom úrade
 • Po dohode s technickým pracovníkom SEVAK na termíne pripojenia zrealizujeme vodovodnú prípojku a vykonáme tlakové skúšky, geodetické zameranie a pracovníci SEVAK namontujú vodomer
 • Odovzdáme technickú dokumentáciu objednávateľovi

* Chcem cenovú ponuku + priložte jednoduchú mapku s vyznačením hlavného potrubia a plánovaným umiestnením vodomernej šachty + priložte všetku dokumentáciu ktorú k vodovodnej prípojke máte (schválená žiadosť, vyjadrenia od SEVAK a.s...)

Kanalizačné prípojky

Navrhneme Vám technické riešenie, projekt a jeho odsúhlasenie u SEVAK a následnú realizáciu zemných prác, osadenie revíznej šachty, napojenia na hlavné potrubie, obsypy a zhutnenie cesty. Zabezpečíme zaasfaltovanie cesty. Kanalizačnú prípojku vyhotovíme za technických podmienok určených spol. SEVAK.

Ako na to?

 • Predložiť žiadosť o stanovenie bodov napojenia na spol. SEVAK a.s. (je potrebné dokladovať List vlastníctva a mapku z katastra)
 • SEVAK stanoví technické podmienky pripojenia na základe ktorých vypracujeme projektovú dokumentáciu, zabezpečíme jej odsúhlasenie na SEVAK
 • K ďalšiemu postupu je potrebné vybaviť stavebné povolenie, rozkopové povolenie na príslušnom stavebnom úrade
 • Po dohode s technickým pracovníkom SEVAK na termíne pripojenia zrealizujeme kanalizačnú prípojku, vykonáme tlakové skúšky, geodetické zameranie a pracovníci SEVAK zrealizujú napojenie do hlavnej stoky väčšinou napojením in-situ
 • Odovzdáme technickú dokumentáciu objednávateľovi
 • SEVAK po pripojení posiela na preplatenie poplatky za pripojenie

* Chcem cenovú ponuku + priložte jednoduchú mapku s vyznačením hlavného potrubia a plánovaným umiestnením vodomernej šachty + priložte všetku dokumentáciu ktorú k vodovodnej prípojke máte (schválená žiadosť, vyjadrenia od SEVAK a.s...)

Kontaktujte nás


Adresa

VDS GARANT s.r.o.

Lombardiniho dom č. 19 v Žiline

Národná kultúrna pamiatka

Horný val č. 19, Žilina, 010 01

Telefón

0903 85 95 96

Email

info@pripojkyzilina.eu